Strona główna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość projektu: 5 714 122 009,94 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 2 826 274 768,75 zł

Umowa o dofinansowanie nr: POIS.06.01.00-00-032/10-00

Aneks nr 1: POIS.06.01.00-00-032/10-01
Aneks nr 2: POIS.06.01.00-00-032/10-02

Celem projektu jest:
Wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i poprawa jakości życia obywateli poprzez stworzenie sprawnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu transportowego. Podstawowym zadaniem inwestycji jest zapewnienie szybkiego i sprawnego połączenia komunikacyjnego w ruchu międzynarodowym na kierunku północ – południe. Budowa Autostrady A -1 zmniejszy ruch na Drodze Krajowej nr 1, co skutkować będzie redukcją negatywnego oddziaływanie ruchu na środowisko.
Korzyści bezpośrednie z funkcjonowania autostrady:
  • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
  • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów mieszkaniowych,
  • zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 115 kN,
  • zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych,
  • zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom projektowanej drogi i Drogi Krajowej nr 1,
  • poprawa warunków ruchu (przepustowości, strat czasu),
  • zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi.
Projekt Budowa autostrady A-1, odcinek Toruń - Stryków na odcinku od km 151+900 do km 215+850 został podzielony na dwa kontrakty:
  1. Kontynuacja budowy autostrady A-1 Toruń-Stryków, Odcinek I Czerniewice – Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366.
  2. Kontynuacja budowy autostrady A-1 Toruń-Stryków, Odcinek III Brzezie – Kowal od km 186+348 do km 215+850.

Kontynuacja budowy autostrady A-1 Toruń-Stryków. Odcinek I Czerniewice – Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366

 

    Przebieg autostrady A-1 przez województwo kujawsko-pomorskie    Mapa orientacyjna przebiegu autostrady A1 Czerniewice - Kowal z zaznaczeniem węzłów i miejsc obsługi podróżnych